„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva.“ Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk. Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. (KKC)
Manželstvo sa definuje ako zmluva, ktorou - muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života
 1. ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí
 2. ktorú Kristus povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (kan.1055).
 • Praktické pokyny

  NAJNESKÔR TRI MESIACE PRED SOBÁŠOM:
  Navštívte Farský úrad a overte si termín sobáša a prekonzultujte so správcom farnosti základné údaje ohľadom vami plánovaného sobáša. Na matričnom úrade spíšte štátnu sobášnu zápisnicu.
  • Ak ste boli pokrstení v inej farnosti, tak si dajte poslať, alebo si osobne vyžiadajte svoj čerstvý krstný list, ktorý v čase sobáša nebude starší ako tri mesiace (slúži totiž aj ako potvrdenie o slobodnom stave). Ak ste ale boli pokrstení v našej farnosti, krstný list žiadať nemusíte.

  • Ak ani jeden z Vás nemá trvalé bydlisko na území farnosti Skýcov, tak si vyžiadajte na farskom úrade vo farnosti jedného z Vás licenciu k sobášu.

  • So štátnou zápisnicou, krstnými listami, licenciou ( pokiaľ je potrebná) a údajmi o svedkoch príďte čím skôr na náš farský úrad, aby sa mohla vyplniť cirkevná sobášna zápisnica a preskúmať, či nie je potrebné žiadať licenciu, alebo dišpenz z biskupského úradu. 

  Teda k zápisu potrebujete nasledovné: 
  Je potrebné priniesť:
  1. zápisnicu o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu);
  2. doklad o svedkoch (čitateľne vypísaný);
  3. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti 
  4. licenciu – povolenie aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je bytom v našej farnosti;
  5. občianske preukazy.
 • Podmienky uzavretia sviatosti manželstva

  1) ASPOŇ JEDEN ZO SNÚBENCOV JE KATOLÍK
  2) ÚMYSEL A SCHOPNOSŤ VZIAŤ NA SEBA ZÁVÄZOK MANŽELSTVA
  3) NEVYSKYTUJE SA U SNÚBENCOV ŽIADNA Z MANŽELSKÝCH PREKÁŽOK