Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých.

“Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, čo vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo podľa okolností iným rastlinným riadne posväteným olejom, pričom sa iba raz hovoria slová: ‚Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“
 • Praktické pokyny

  Sviatosť pomazania chorých spoločne vysluhujeme 1x za rok.

  Sviatosť pomazania vysluhujeme na požiadanie aj doma. Chorých možno nahlásiť v kancelárii farského úradu alebo po osobnom dohovore s kňazom. Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.
  Pri súrnom zaopartení doma alebo v nemocnici je potrebné uviesť tieto údaje chorého:
  • meno a priezvisko,
  • ulicu a číslo domu,
  • v akom stave sa pacient nachádza – teda či je ešte pri vedomí alebo nie.
  • je vhodné ponechať aj telefónny kontakt volajúceho.