Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (KKC 1213).  
 • Praktické pokyny

  • Krst môžete nahlásiť osobne na farskom úrade, je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.
  • Podmienkou udelenia krstu je absolvovanie krstnej prípravy rodičov a krstných rodičov. 
  • Ak nebývate na území našej farnosti, vyžiadajte si vo farnosti, v ktorej bývate, od vášho farára licenciu ku krstu dieťaťa. Ak bývate na území našej farnosti, nepotrebujete ju. 

  • Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.

  • Ak rodičia dieťaťa nie sú cirkevne zosobášení alebo nežijú spolu, je potrebné priniesť krstný list určeného krstného rodiča (keď sú dvaja, tak oboch), v ktorom bude záznam aj o prijatí birmovania, Eucharistie a sviatostného sobáša. Krstný list krstnému rodičovi vystavia na farskom úrade v jeho mieste krstu. 

 • Krst dospelého

  Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu už v dospelosti, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú poskytnuté všetky informácie. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Po ukončení katechumenátu (prípravy) Vám bude zároveň s krstom vyslúžená aj sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).
   
 • Krstný rodič

  Podľa kánonického práva má krstný rodič spĺňať nasledovné podmienky: 
  • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca,  a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 

  • aby zavŕšil šestnásty rok života; 

  • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 

  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

  Krstný rodič na seba úlohu, že bude dieťaťu počas jeho života pomáhať príkladom, modlitbou, rozhovormi, prípadne inými dostupnými spôsobmi. Pomáhať má dieťaťu v tom, aby dokázalo počas svojho života odpovedať na Božie volanie, žiť sviatostným životom a nasledovať Krista.